Szent-Györgyi Albert-díjban részesült munkatársunk

A díj a  felsőoktatás  területén,  az  iskolateremtő, nemzetközi  elismertségű munkát végző magánszemélyeknek adományozható. Idén, a Magyar Kultúra napján Molnár Sándor , a  Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium  munkatársa is azok között volt, akik átvehették az oktatási minisztertől az elismerő díszokiratot.

Dr. Molnár Sándor az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1974-ben matematika-fizika szakos diplomát, 1978-ban egyetemi doktori címet (summa cum laude), 1990-ben pedig matematikából kandidátusi fokozatot szerzett. 2000-ben habilitált a Budapesti Műszaki Egyetemen. 2010-ben egyetemi tanári kinevezést nyert.

Oktatás és kutatás

Kiemelkedő képességei révén egyetemi oktatói és kutatói pályája rendkívüli dinamikusan alakult. Oktatási tevékenysége során a differenciálegyenletek, operációkutatás, matematikai analízis, illetve matematikai rendszerelmélet területén tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Matematikai és Számítástechnikai Intézetében, jelenleg a Szent István Egyetem egyetemi tanára, a Gépészmérnöki Kar Matematikai és Informatikai Intézete Informatika Tanszékének tanszékvezetője, az Intézet igazgatója. Számos külföldi egyetem meghívott előadója volt. A Barcelonai Műszaki Egyetemen PhD-hallgatóknak tanított geostatisztikát és dinamikus modelleket. A Tokiói Metropolitan Egyetemen és a Cukubai Egyetemen játékelméletet és rendszerelméletet oktatott, a Chicagói Egyetemen energetikai modellek alkalmazásáról tartott előadássorozatot. A Kalifornai Egyetemen modellezésből, illetve környezetvédelmi modellek alkalmazásáról tartott előadásokat. Az Arizonai Egyetemen játékelméletet illetve matematikai rendszerelméletet oktatott. A Delfti Műszaki Egyetemen a matematikai rendszerelméletet és az irányításelméletet témaköréből tartott előadásokat.

Multidiszciplináris tudományos tevékenység

Tudományos tevékenységét már a kezdetektől a multidiszciplinaritás, több tudományterület átfogó ismerete és sikeres integrálása jellemezte.  Iskolateremtő tevékenységét már a Központi Bányászati Fejlesztési Intézetben az alkalmazott matematikai főosztály vezetőjeként sikeresen folytatta, számos kandidátusi értekezés és két akadémiai doktori értekezés is készült irányításával többek között a geostasztika eszközeinek szennyezési modellekben való felhasználása terén, különös tekintettel a környezeti hatásvizsgálatokra.

Publikáció és szakmai műhelyek

Publikációs tevékenysége rendkívül széleskörű, kiterjed mind az új elméleti eredmények, mind az alkalmazott kutatások területére, tudományos eredményeit rangos nemzetközi szakfolyóiratokban közölte. A Kluwer és az Elsevier kiadóknál könyvei jelentek meg, az IFAC különböző kiadványaiban pedig rendszeresen publikál.

Hazai szinten műhely-, és iskolateremtő tevékenysége nem utolsósorban kivételes szervezőképessége és széleskörű gondolkodásmódja révén olyan időszakban erősítette az ország szellemi kapacitását és kutatási potenciálját, amikor a rendszerváltást követően a szűkös erőforrások és a bizonytalan háttér miatt szinte teljesen megszűnt a környezetvédelmi alapkutatás.

A korábbi kutatóintézeti háttért felhasználva egy matematikusokból, mérnökökből, közgazdászokból, társadalomtudósokból álló szakmai műhelyt teremtett, és sikeres szervező-kutató tevékenysége segítségével biztosította fennmaradását. Ez a műhely nemzetközi szinten már több mint 10 éve sikeresen képviseli hazánkat a klímaváltozással kapcsolatos társadalmi-gazdasági kutatások terén a UNFCCC és az IPCC felé, magas színvonalú munkát végezve e szervezetek teljes megelégedésére pl. az ún. Nemzeti Közlések, illetve a hazai üvegházgázleltár rendszeres elkészítésekor, amelyek az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményében hazánk állami szinten vállalt kötelezettségei közé tartoznak. 

Innovációs programok

A kutatási hátteret kezdetben többek között a U.S Country Studies programjában való részvétel sikeres megpályázása és megnyerése teremtette meg, a programban való hazai részvételt az USA Külügyminisztériuma külön elismerő oklevél adományozásával ismerte el.

A másik nagyon jelentős módszertani kutatási feladatot az Argonne National Labs energetikai modellezési fejlesztéseiben érték el a hazai kutatók Molnár Sándor vezetésével, aki a nemzetközileg is elismert metodológia fejlesztésében, majd számos oktatási programban is részt vett.

Igen jelentős a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel közösen a fenti témában folytatott kutatása is, amely a hazai üvegházgáz-kibocsátások modellezését és előrejelzését a különféle energiahordozókra támaszkodó energiastratégiák tekintetében végezte, illetve teljes energetikai láncok környezeti hatásvizsgálatát adta meg. Ennek köszönhetően Magyarország, illetve Környezetvédelmi Minisztérium egy három és félmillió dolláros GEF projektet nyert el, amiből a hazai energiatakarékossági programot finanszírozták. A fenti feladatokban a hazai kutatók nemzetközi szintű kutatási tevékenységet folytattak, és folytatnak ma is, nagyon nagy részben Molnár Sándor sikeres vezetésének köszönhetően. 

Szent Istvány Egyetem és a SZTAKI 

A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara Informatika Tanszékének vezetőjeként 2001-ben kezdte meg tevékenységét. A tanszék munkáját korszerű elvek szerint szervezte meg, számos jegyzet és elektronikus előadásanyag megjelenése fémjelezte munkáját felhasználva azt a több évtizedes tapasztalatot, amelyet a környezetvédelmi kutatások terén szerzett, az egyetemen oktatott tárgyak közé pedig az alkalmazott informatika és környezeti informatika legújabb eredményeit sikerült integrálnia.

Szervezeti tagság

Szakmai-közéleti tevékenysége kiemelkedően széleskörű. A legfontosabb szakmai szervezetek, melyek tagjai között tudhatják az alábbiak:

  • Bolyai János Matematikai Társulat
  • Neumann J. Számítógéptudományi Társaság
  • Magyar Operációkutatási Társaság
  • Society for Industrial and Applied
  • American Mathematical
  • Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik
  • IFAC Technical Committee on System Design and Control (alelnök)

Nemzetközi együttműködések

Kiemelkedő, és nemzetközi szinten is jelentős kutatási együttműködésekkel is bizonyította kitűnő tudományos felkészültségét, szervezőképességét, és emelte hazánk hírnevét. Ezek közül a legfontosabbakat kiemelve az alábbi lista adódik.

University of Arizona, Experimental Economics Lab

A közgazdasági Nobel-díjas Vernon Smith kísérleti közgazdaságtani laboratóriumával számos közös kutatást folytatott. A kísérleti közgazdaságtan intenzíven támaszkodik a különféle számítógépes szimulációs modellek kifejlesztésére és gyakorlati alkalmazására.  Az együttműködés során az alapkutatásokon túlmenően az energetikai és környezetvédelmi területen folytattak szimulációs sorozatokat a tárgyalási stratégiák és a játékelméleti kérdések további vizsgálata céljából, itt Steve Rassentit és Szidarovszky Ferencet említhetjük fontos társkutatóként. Közös MTA-NSF projekt folyt a magyar villamosenergia-ipar további privatizációjának vizsgálatára, Molnár Sándor vezetésével. Vernon Smith 1995-ben hazánkban elsőként tartott előadást a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen a hallgatóknak. Molnár Sándor szervezésében több száz hallgató volt jelen.

U niversity of Chicago, Argonne National Labs

Az Argonne National Labs, az amerikai kormányzati feladatok területén, az energetika és környezetvédelem kapcsolatán dolgozik. Aktív kapcsolat alakult ki az ENPEP kidolgozásán és hazai adaptálásán alapulóan. Az általános egyensúlyi rendszer kidolgozása, és a komplex hazai energetikai hálózat és annak környezeti hatásainak vizsgálata zajlott, többek között a U.S. Country Studies Programme keretében. Ennek eredményeként jelent meg a Kluwernél egy a témát és a mitigációs potenciált feltáró szakkönyv, Molnár Sándor szerkesztésében.

Boston Tellus Institute, USA

Az együttműködés az energetikai modellek számítógépes megvalósítása. Ennek keretében a nemzetközileg elismert LEAP modell továbbfejlesztése folyik, Magyarországról Molnár Sándor irányításával, illetve a Stockholm Environment Insitute bevonásával.

Lawrence Berkeley Laboratory, USA

A U.S. Country Studies Programme keretében végzett kutatás a különböző mitigációs stratégiákat és az éghajlat-változási modellek alkalmazásának lehetőségeit tárta fel, a kutatás eredményeképpen Magyarországon elkészült az I-III-IV-V Nemzeti Közlés a UNFCCC felé, amelyben a magyar adatokat a kutatás során kialakított módszertan segítségével számították ki.

Barcelona Technical University

Jesus Rivero professzor és Molnár Sándor illetve Füst Antal részvételével hosszútávú kutatási együttműködés alakult ki a geostatisztika területén, a különféle szennyező anyagok kiterjedésének vizsgálatára. Az együttműködés eredményeképpen egy önálló könyv társszerzői a magyar részvevők.

IAEA

Több évtizedes kutatási együttműködés a különféle számítógépes modellek fejlesztése és alkalmazása területén, az ENPEP, DECADES, WASP, MAED modellrendszerek hazai adaptálásának és alkalmazástechnikájának kialakítása céljából.  Ennek keretében Molnár Sándor vezetésével számos hazai, illetve nemzetközi projekt valósult meg, amely a különböző energiaforrások szerepét vizsgálta a különböző éghajlatváltozást enyhítő energiapolitikai szcenáriók kapcsán.

Koppenhágai Műszaki Egyetem

A Koppenhágai Egyetemen belül Prof. Niels Meyerrel és Klaus Illummal az éghajlatváltozás terén folyik aktív kutatás, a különféle rugalmas mechanizmusok hazai adaptálása és alkalmazásainak kérdése terén, a JOINT EU5-ös projekt keretében. Közös „baseline” módszertan kialakítására került sor, amely alapján történik a magyar környezetpolitikai beruházási döntések előzetes vizsgálata és elbírálása.

Tokyo Metropolitan University

A nagy múltra visszatekintő együttműködés a játékelmélet, a gazdasági modellezési, a dinamikus rendszerek vizsgálata, oligopol modellek területén folyik. Koji Okoguchi professzor és Molnár Sándor vezetésével JSPS, illetve MTA támogatással zajlott a kutatómunka, amelynek nagyszámú publikáció és előadás az eredménye.

EU5

Molnár Sándor hazai koordinálásával futottak az EU 5. Keretprogramjában a BASE és a ASCErT-TGC projektek, amelyek a kiotói rugalmas mechanizmusok alkalmazásának egyes módszertani kérdéseire keresnek választ 13 európai ország részvételével, a korábbi JOINT projekt folytatásaként, illetve a hazai sajátosságok alapján kialakítandó villamosenergia-iparbeli zöld tanúsítványok kereskedelmét célozva.

Intelligent Energy for Europe – 4EM Motor Challenge Program

Az EU projekt Molnár Sándor hazai koordinálásával a hazai iparvállalatok energetikai hatékonyságának javítását tűzte ki, dedikált szoftverrendszer kifejlesztésével és adaptálásával az energiahatékonyság növelésére és egységes vállalati módszertani kialakítására az elektromotorok használatából származó energiaveszteségek csökkentése végett.

Sokrétű multidiszciplináris kutatómunkája és különlegesen szerteágazó publikációs tevékenysége mellett kiemelkedő a klímaváltozás és energiagazdálkodás területén végzett több évtizedes nemzetközi tudományszervezési munkája, valamint az ehhez kapcsolódó nemzetközi oktató tevékenysége és a hazai kutatási háttér megteremtése.