Lovász László a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke

Zárt ülésen választották meg a 185. közgyűlés keddi munkanapján a Magyar Tudományos Akadémia főállású vezetőit – az MTA elnökét, főtitkárát és főtitkárhelyettesét, továbbá az Akadémia alelnökeit, az elnökség egyes tagjait, a közgyűlési bizottságok tagjait és vezetőit, többek között a Doktori Tanács, a Felügyelő Testület, a Tudományetikai Bizottság és a Vagyonkezelő Testület tagjait. 

A jelölőbizottság előterjesztését  Vizi E. Szilveszter , az MTA rendes tagja, a testület elnöke ismertette a jelenlévőkkel. Az Akadémia huszadik elnökévé a voksok 61,8 százalékával Lovász László t, főtitkárává 60,1 százalékkal  Török Ádám ot, főtitkárhelyettesévé pedig 56,2 százalékkal  Barnabás Beáta Máriá t választották meg.

Az élettudományi alelnök a voksok 70,2 százalékát kapó  Freund Tamás , a társadalomtudományi alelnök  Vékás Lajos  57,1 százalékkal, a természettudományi alelnök pedig 67 százalékos támogatottsággal  Szász Domokos  lesz a következő három évben.

Az Akadémia főállású vezetői az MTA elnöke, főtitkára és főtitkárhelyettese, akiket a Közgyűlés három évre a hazai akadémikusok közül választ meg. Ugyancsak három évre választják meg az Akadémia három alelnökét. Az elnök irányítja az MTA tevékenységét a Közgyűlés döntéseinek és határozatainak megfelelően, az Alapszabályban meghatározott módon, továbbá képviseli az Akadémiát, a központi költségvetési fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv vezetője, az MTA vagyona tekintetében pedig gyakorolja az Akadémiát megillető tulajdonosi jogokat.

A főtitkár a Közgyűlés határozataival és az elnök iránymutatásával összhangban, az Alapszabályban meghatározott módon működteti a titkársági szervezetet, s ezen keresztül ellátja a kutatóhálózat adminisztratív irányítását. A főtitkár hivatalból az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsának (AKT) elnöke. A főtitkárhelyettes segíti a főtitkárt munkájában, és akadályoztatása esetén helyettesíti. Az alelnökök az elnök által meghatározott munkamegosztás szerint látják el a feladatukat, tevékenységükért a Közgyűlésnek felelnek.

A Közgyűlés tagjai ugyancsak döntöttek az MTA választott elnökségi tagjainak személyéről. Az Akadémia legfőbb döntéshozó testülete a Közgyűlés, amelynek tagjait a hazai akadémikusok és a nem akadémikus közgyűlési képviselők alkotják. Két közgyűlés között az Elnökség az Akadémia döntéshozó testülete. Az MTA   Elnökségét   az elnök, az alelnökök, a tudományos osztályok elnökei, a hazai területi bizottságok elnökeinek egy képviselője, a főtitkár, a főtitkárhelyettes, a Közgyűlés által választott három akadémikus és a Közgyűlés által választott három nem akadémikus közgyűlési képviselő, továbbá a Közgyűlés által választott három kutatóintézeti igazgató alkotja. Utóbbi három tag közül egy-egy képviseli a matematikát és a természettudományokat, az élettudományokat, valamint a társadalomtudományokat.

A Közgyűlés élettudományi elnökségi taggá 61,4  Tulassay Tivadar t, társadalomtudományi elnökségi taggá 59,7 százalékkal  Szabó Miklós t, természettudományi elnökségi taggá pedig 53,6 százalékkal  Bokor József et választotta.

Az MTA Közgyűlése a tudományos osztályok jelölései alapján az   Akadémia  Doktori Tanácsának  tagjává   választotta  S. Varga Pál t , az MTA levelező tagját,  Zsoldos Attilá t , az MTA levelező tagját,  Rónyai Lajos t , az MTA rendes tagját,  Varga Jánost , az MTA rendes tagját,  Kovács L. Gábort , az MTA rendes tagját,  Roósz Andrást ,   az MTA rendes tagját, Hudecz Ferenc et, az MTA levelező tagját,  Papp Lászlót , az MTA rendes tagját,  Zalai Ernőt , az MTA rendes tagját,  Pósfai Mihály t , az MTA levelező tagját,  Domokos Pétert ,   az MTA levelező tagját, valamint   Gósy Máriá t , a nyelvtudomány doktorát,  Czigler István t,  az MTA doktorát,  Molnár Lajost , az MTA doktorát,  Palkovics László t , az MTA doktorát,  Rácz Károlyt , az MTA doktorát, valamint  Kollár Istvánt , az MTA doktorát. Ugyancsak a Doktori Tanács tagja lett  Homonnay Zoltán , az MTA doktora,  Haracska Lajos , az MTA doktora,   Kiss György , az MTA doktora,  Dövényi Zoltán , az MTA doktora, valamint  Kürti Jenő , az MTA doktora.

A Közgyűlés a tudományos osztályok jelölései alapján a Doktori Tanács póttagjának választotta  Tolcsvai Nagy Gábort , az MTA levelező tagját,  Kelemen Jánost , az MTA levelező tagját,  Pyber Lászlót , az MTA levelező tagját,  Csáki Csabát , az MTA rendes tagját,  Dóczi Tamás Pétert , az MTA rendes tagját,  Czigány Tibort , az MTA levelező tagját,  Huszthy Pétert , az MTA levelező tagját,  Vida Gábort , az MTA rendes tagját,  Pálné Kovács Ilonát , az MTA levelező tagját,  Demény Attilát , az MTA levelező tagját és  Rácz Zoltánt , az MTA rendes tagját. Az MTA 185. közgyűlésén ugyancsak a Doktori Tanács póttagjává választották  Szilágyi Mártont , az MTA doktorát,  Pálffy Gézát , az MTA doktorát,  Gyárfás Andrást , a matematikai tudomány doktorát,  Popp Józsefet , az MTA doktorát,  Csiba Lászlót , az MTA doktorát,  Imre Sándort , az MTA doktorát,  Horváth Dezsőt , az MTA doktorát,  Varga Zoltán Sándort , a biológiai tudomány doktorát,  Nováky Erzsébetet , a közgazdaságtudomány doktorát,  Haszpra Lászlót , az MTA doktorát, valamint  Dombrádi Zsoltot , az MTA doktorát.

Az MTA Közgyűlése a jelölőbizottság javaslata alapján  Ádám Józsefet , az MTA rendes tagját, Hudecz Ferencet , az MTA levelező tagját,  Imre Lászlót , az MTA rendes tagját,  Kurutzné Kovács Mártát , az MTA rendes tagját,  Náray-Szabó Gábort , az MTA rendes tagját,  Perczel Andrást , az MTA levelező tagját,  Sótonyi Pétert , az MTA rendes tagját az MTA Felügyelő Testületének tagjául választotta. A Felügyelő Testület feladata az akadémiai gazdálkodás szabályszerűségének és ésszerűségének ellenőrzése, az Akadémia éves költségvetési irányelveinek, az éves költségvetési beszámolónak a vizsgálata.

Az MTA 185. közgyűlése a jelölőbizottság javaslata alapján a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság   elnökévé választotta  Solymosi Lászlót , az MTA levelező tagját. A tudományos osztályok jelölései alapján a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság tagjaivá választotta   Nyomárkay Istvánt , az MTA rendes tagját,  Frank Tibort , az MTA levelező tagját Szűcs Andrást , az MTA rendes tagját,  Mézes Miklóst , az MTA levelező tagját,  Oláh Editet , az MTA rendes tagját,  Páczelt Istvánt , az MTA rendes tagját,   Hudecz Ferencet , az MTA levelező tagját,  Borhidi Attilát , az MTA rendes tagját,   Zalai Ernőt , az MTA rendes tagját Bozó Lászlót , az MTA rendes tagját,  Lovas Rezsőt , az MTA rendes tagját. A Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság feladata az Akadémia és intézményei kiadói politikájának összehangolása, valamint a könyv- és folyóirat-kiadás támogatására elkülönített költségvetési forrásokkal való hatékony gazdálkodás.

A Közgyűlés a tudományos osztályok jelölései alapján az MTA Tudományetikai Bizottságának tagjává választotta  Somfai Lászlót , az MTA rendes tagját,  Galavics Gézát , az MTA levelező tagját,  Füredi Zoltánt , az MTA rendes tagját,  Nagy Bélát , az MTA rendes tagját,  Mandl Józsefet , az MTA rendes tagját,  Keviczky Lászlót , az MTA rendes tagját,  Zrínyi Miklóst , az MTA rendes tagját,  Erdei Annát , az MTA rendes tagját Lamm Vandát , az MTA rendes tagját,  Árkai Pétert , az MTA rendes tagját,  Lévai Péter t , az MTA levelező tagját. Ugyancsak az MTA Tudományetikai Bizottságának tagjává választották  Hoffmann Istvánt , az MTA doktorát,  Kövér Györgyöt , az MTA doktorát,  Kérchy Lászlót , a matematikai tudomány doktorát,  Rajkai Kálmánt , az MTA doktorát,  Karlinger Kingát , az orvostudomány kandidátusát,  Tánczos Lászlónét , az MTA doktorát,  Kiss Évát , az MTA doktorát,  Barta Zoltánt , az MTA doktorát,  Finszter Gézát , az MTA doktorát,  Hably Lillát , az MTA doktorát, valamint   Groma Istvánt , az MTA doktorát. A Tudományetikai Bizottság feladata, hogy a tudományos kutatás szabadságának, a tudományos közélet tisztaságának védelmében tudományetikai elvi kérdésekben foglaljon állást.

A Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlése a jelölőbizottság javaslata alapján  Bod Péter Ákost , a közgazdaságtudomány kandidátusát,  Fülöp Zsoltot , az MTA doktorát, Korinek Lászlót , az MTA rendes tagját (osztályelnök-helyettesi mandátuma lejártával), Marton Áron t, az MTA Létesítménygazdálkodási Központ Igazgatóját,  Pakucs János t, a Magyar Innovációs Szövetség elnökét,  Solti Lászlót , az MTA rendes tagját (osztályelnöki mandátuma lejártával), valamint  Vigh Lászlót , az MTA rendes tagját az MTA Vagyonkezelő Testületének tagjául választotta. A testület feladata az Akadémia vagyoni érdekeinek hatékony érvényesítését szolgáló gazdálkodás elősegítése.