Adatvédelmi szabályzat

A Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (székhely: 1111 Budapest, Kende utca 13-17.; a továbbiakban: MTA SZTAKI) mint a www.sztaki.mta.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője jelen adatvédelmi szabályzattal kívánja tájékoztatni a Honlap felhasználóit a Honlap használatával kapcsolatos adatkezelés szabályairól (a továbbiakban: Adatvédelmi Szabályzat).

A Honlap látogatásával, illetve a Honlapon való regisztrációval a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléshez.

1. Irányadó jogszabályok

1.1 A MTA SZTAKI által végzett adatkezelésre a hatályos magyar jogszabályok, így elsősorban az alábbi jogszabályok irányadók:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

2. Fogalom-meghatározások

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja – így jelen esetben:

Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete
székhely: 1111 Budapest, Kende utca 13-17.
PIR törzsszám: 300399000

 • Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Egyéb adat: jelen Adatvédelmi Szabályzat 4.2.1 alpontjában meghatározott jelentéssel bír.
 • Felhasználó: minden olyan személy, aki a Honlapot meglátogatja, illetve a Honlapon regisztrál annak érdekében, hogy meglátogathassa a Honlap azon felületeit, amelyek csak regisztráció esetén megtekinthetők.
 • Személyes adat: a Felhasználóval (ezen alpontban: érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

3. Az Adatkezelés jogalapja és célja

3.1 Az Adatkezelés jogalapja az Info. tv. 5. § (1) a) pontjában meghatározott érintetti hozzájárulás, azaz a MTA SZTAKI által folytatott Adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

3.2 Az Adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a regisztrált Felhasználók részére való szolgáltatásnyújtás fejlesztése, a látogatók nyomon követése, látogatói szokások mérése, figyelése.

4. Az Adatkezelés alá eső adatok köre

4.1 Személyes adatok

4.1.1 A Honlap látogatásának nem feltétele, hogy a Felhasználó bármely személyes adatát a MTA SZTAKI rendelkezésére bocsássa, azonban a Honlapon számos tartalom kizárólag – Személyes adatok megadását is magában foglaló – regisztrációt követően érhető el.

4.1.2 A Honlapon való regisztráció esetén a MTA SZTAKI minden esetben kezeli az alábbi Személyes adatokat:

 • e-mail cím,
 • IP cím,
 • felhasználói név.

4.1.3 A Honlapon való regisztráció esetén a Felhasználók döntése alapján a MTA SZTAKI az alábbi Személyes adatokat kezelheti:

 • teljes név,
 • telefonszám,
 • foglalkozás,
 • munkahely.

4.1.4. A Személyes adatokat az Adatkezelő az Adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott egyéb időpontig kezeli.

4.2 Egyéb adatok és a cookie technológia

4.2.1 A Honlapot bármely személy látogathatja anélkül, hogy bármilyen Személyes adatot a MTA SZTAKI rendelkezésére bocsátana, azonban a MTA SZTAKI a Felhasználó tekintetében ebben az esetben is rögzít és tárol bizonyos személyes adatnak nem minősülő adatokat (a továbbiakban: Egyéb adat). Egyéb adatnak minősülnek a Felhasználó számítógépének azon adatai, amelyek a Honlap látogatása során generálódnak, így különösen a Felhasználó Honlap használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatai (pl. látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram).

4.2.2 Az Egyéb adatok az ún. „cookie technológia” segítségével jutnak el az Adatkezelőhöz, amelynek lényege, hogy a Felhasználó által adott hozzájárulás esetén egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító fájl („cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a Felhasználó számítógépén vagy más, Honlap látogatására alkalmas elektronikus eszközén, amelynek következtében a Felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik.

4.2.3 A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” (session) típusúak. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig, lejáratáig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó nem törli vagy tiltja le, míg az ideiglenes cookie a böngésző bezárásával, azaz az adott munkamenet végével automatikusan törlődik. Az állandó cookie esetén az adatokat az Adatkezelő 30 napig, illetve addig az időpontig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja (ld. az 4.2.4 alpont). A jelen 4.2 pontban meghatározott célból kezelt adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezik.

4.2.4 A Felhasználó a böngészőjében törölheti a cookie-t a saját számítógépéről, illetve annak alkalmazását le is tilthatja. A cookie-k általában a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások menüpont alatt kezelhetők.

5. Adattovábbítás és adatfeldolgozás

5.1 A MTA SZTAKI jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a MTA SZTAKI nem tehető felelőssé, illetve ezekre vonatkozóan a MTA SZTAKI kizárja felelősségét.

5.2 Amennyiben a MTA SZTAKI a Honlapon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat ezen harmadik személy számára további hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre, azzal, hogy ilyen esetben a MTA SZTAKI közzéteszi a harmadik személy vonatkozó jogszabályban meghatározott adatait. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatvédelmi Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

5.3  Az Adatkezelő az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5.4  A MTA SZTAKI az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag a MTA SZTAKI döntéseinek végrehajtására jogosult, a MTA SZTAKI utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az MTA SZTAKI felelősségét nem érinti.

6. Az Adatkezelés elvei

6.1 Az Adatkezelő törekszik betartani a jelen pontban meghatározott elveket az Adatkezelés során.

6.2 Az Adatkezelő a Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, az irányadó jogszabályok betartásával kezeli és tárolja.

6.3 Az Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az Adatkezelés céljának.

6.4  Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

7. Felhasználó jogai

7.1 Az Infotv. 14. § rendelkezései alapján a Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • a tájékoztatását Személyes adatai kezeléséről;
 • Személyes adatainak helyesbítését; valamint
 • Személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

7.2 Az Infotv. 15. § rendelkezései alapján a Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett Személyes adatainak továbbítása esetén – az Adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

7.3 A MTA SZTAKI köteles a fenti 7.1 és 7.2 pontok szerinti tájékoztatást a tájékoztatás iránti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 (harminc) napon belül megadni a Felhasználó részére.

8. Adatbiztonság

8.1 A MTA SZTAKI minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, így különösen megvédi ezen adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

8.2 A MTA SZTAKI az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

8.3  A Felhasználó Személyes adatainak biztonsága érdekében az MTA SZTAKI alkalmazottaival is megismerteti és betartatja adatvédelmi irányelveit.

9. Harmadik személyek honlapjai és szolgáltatásai

9.1  A Honlap harmadik személyek weboldalainak, termékeinek vagy szolgáltatásainak hivatkozásait tartalmazhatja. Emellett a Honlap harmadik személyek termékeit vagy szolgáltatásait használhatja vagy nyújthatja. A harmadik személyek által gyűjtött adatokra, melyek tartalmazhatnak helyzeti- vagy elérhetőségi adatokat, az adott cégek saját adatvédelmi gyakorlata érvényes, így ezen adatgyűjtésekkel kapcsolatban a MTA SZTAKI semmilyen felelősséget nem vállal. MTA SZTAKI javasolja, hogy ismerkedjen meg ezen harmadik személyek adatvédelmi gyakorlatával.

10. Jogorvoslat

10.1 A Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak közvetlenül kérdéseikkel, panaszaikkal és kifogásaikkal az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Adatkezelő a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja.

Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete

 • levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 63.
 • telefonszám: +36 1 279 6000
 • fax: +36 1 466 7503
 • e-mail cím: contact@sztaki.mta.hu

10.2     A Felhasználó az Infotv. alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36-1/391-1400), emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.

11. Adatvédelmi nyilvántartás

11.1 A MTA SZTAKI az Adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-115373/2017.

12. Záró rendelkezések

12.1     Amennyiben nem ért egyet jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel, kérjük, ne használja a Honlapot.

12.2 A MTA SZTAKI fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Szabályzat egyoldalú megváltoztatására. Ebben az esetben a MTA SZTAKI a változás tényét a Honlapon jelzi. Az Adatvédelmi Szabályzat mindenkori aktuális változata a Honlap megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

12.3 Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2017. 03. 14. napján lép hatályba.

2017. március 14.